Enköpings Ridklubb Policy

För att efterleva Ridsportens värdegrund har vi utverkat en policy för Enköpings Ridklubb.

Vår målsättning är
– att vår personal är väl utbildad för sin arbetsuppgift.
– att verka för en sund hästhållning och gott horsemanship.
– att alla ska vara lika mycket värda.
– kunna erbjuda aktiviteter för alla medlemmar oavsett ålder, kön,
etnicitet, funktionshinder och målsättning.
– att våra medlemmar ska känna delaktighet och glädje vid deltagande i
klubbens olika aktiviteter.

Det uppnår vi genom
– att kontinuerligt utbilda personalen för deras arbetsuppgifter.
– att efterfölja de säkerhetsregler som finns i stall och vid ridning.
– att värna om hästen och dess skötsel.
– att motverka mobbing, rasism och all form av diskriminering.
– att erbjuda olika aktiviteter för våra medlemmar såväl uppsuttna som
avsuttna samt tävlingar.
– att vi bemöter varandra vänligt och stödjer varandra i med- och
motgångar.
-att bjuda in till aktiviteter.

Ditt ansvar som medlem
– Du efterlever klubbens policys.
– Du föregår med gott exempel när du företräder klubben.
– Du är delaktig i klubbens verksamhet.
– Du bemöter andra med vänlighet och respekt.

Meny