ENKÖPINGS RIDKLUBB STADGAR

Antagna

1993

 • 1Ändamål

Enköpings Ridklubb är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (Ridsportförbundet) och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl.a främja ridningen i Sverige på sätt som anges i Ridsportförbundets stadgar.

 • 2 Säte

Föreningen har sitt säte i Enköping

 • 3 Medlemskap

Envar väl känd person, som anmäler sig till inträde och erlägger medlemsavgift, antages som medlem.

Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförodningen, GDPR.

Person som gjort sig känd som olämplig eller som motarbetat föreningens syfte, kan av styrelsen förvägras medlemskap.

 • 4 Hedersmedlem

Person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål, kan efter förslag av styrelsen, av årsmötet inväljas såsom hedersmedlem. Sådant beslut-skall biträdas av minst 2/3 av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

 • 5 Avgifter

Medlem erlägger årsavgift, vars storlek, efter förslag av styrelsen varje år, fastställes av årsmötet.

Årsavgiften skall erläggas på sätt som styrelsen fastställer.

Av avgifterna skall till distriktsorganisationen och till Ridsportförbundet inbetalas så stor del som respektive årsmöte fastställt. Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift.

 • 6 Utträde och uteslutning

Medlem, som ett helt år trots påminnelser underlåtit att betala sin årsavgift, anses ha utträtt ur föreningen. Medlem, som av annan anledning önskar utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, vilken beviljar utträde. Erlagda avgifter återbetalas ej.

 

Styrelsen kan besluta att utesluta medlem som uppenbarligen motarbetar Ridsportförbundets, distriktets eller föreningens ändamål, eller eljest handlar på sådant sätt att ridsportens anseende skadas. Samma gäller medlem som ej ställer sig stadgarna till efterrättelse eller på något sätt skadat eller skäligen kan befaras komma att skada föreningen eller dess verksamhet.

För beslut om uteslutning fordras 2/3 majoritet bland de vid styrelsesammanträdet närvarande ledamöterna.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlem fått yttra sig inom av styrelsen angiven tid (minst 14 dagar).

I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iaktta vid överklagande av beslutet. Beslut om uteslutning skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i rekommenderat brev.

Beslut gäller inte förrän klagotiden utgått, eller då beslut överklagats ärendet blivit slutligen avgjort.

Beslut om uteslutning skall fattas av föreningens styrelse och får av den berörde överklagas enligt reglerna i RF:s stadgar.

 • 7 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är allmänt möte ( årsmöte) och extra allmänt möte samt styrelsen. Styrelsen kan tillsätta kommitéer (motsvarande) för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommitteer har de befogenheter som styrelsen tilldelat dem.

 • 8 Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.

 • 9 Stadgetolkning

Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar efter de stadgar som gäller för distriktet och Ridsportförbundet.

I händelse av tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma vilka ej varit förutsedda i dessa stadgar hänskjutes frågan till nästa årsmöte (extra årsmöte) eller avgörs frågan interimistiskt av styrelsen i trängande fall.

 • 10 Stadgeändring och upplösning

Förslag till stadgeändring kan avges av styrelse eller enskild medlem.

För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt årsmöte ( ordinarie eller extra) eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Ändring av stadgarna skall godkännas av Svenska Ridsportförbundets styrelse eller av utskott till vilket förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift.

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är om beslutet ense. I samband med upplösning beslutar sista årsmötet hur det skall förfaras med föreningens tillgångar och handlingar. Beslut om upplösning skall tillställas Ridsportförbundet.

 • 11 Rösträtt

Vid årsmöte samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 18 år en röst, om medlemsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Vid extra allmänt möte som hålles efter den sista februari äger varje medlem som fyllt 18 år en röst, om medlemsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Hedersmedlem äger yttranderätt samt förslagsrätt i den ordning som sägs i 12 §, men ej rösträtt.

Röstning genom ombud ( fullmakt) får ej förekomma.

 • 12 Beslut och omröstning vid allmänt möte

Omröstning sker öppet, dock skall frågor om personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel icke upptaga fler namn än det antal som skall väljas. Samtliga ärenden utom de i 4 § och 10 § avgörs genom enkel röstövervikt.

Vid omröstning som ej avser val, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden om denne är röstberättigad. Är han inte röstberättigad skall lotten avgöra. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

 • 13 Årsmöte

Årsmöte äger rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats skall utfärdas minst en månad i förväg på sätt styrelsen som bestämmer.

Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. Förslag från enskild medlem att upptagas till beslut på årsmötet skall skriftligen tillställas styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Sådana förslag samt eventuella förslag från styrelsen skall av styrelsen hållas tillgängliga för medlemmarna from 7 dagar före årsmötet. Årsmötet är beslutsfört med det antal medlemmar som infunnit sig.

 • 14 Ärenden vid årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma.

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 3. Upprättande av röstlängd
 4. Val av protokolljusterare och rösträknare
 5. Fastställande av dagordning
 6. Fastställande av om möte blivit i laga ordning utlyst
 7. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna samt fastställande av balansräkning
 8. Revisorerna ;berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen {
 10. Behandling av ev. sektioners verksamhets- och förvaltningsberättelser samt fastställande av deras balansräkning
 11. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet
 12. Val av ordförande för föreningen
 13. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 14. Val av sektioner förutom ungdomssektion (se§ 24)
 15. Anmälan av ungdomssektionen vald ledamot jämte personlig suppleant
 16. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 17. Fastställande av antal ledamöter i valberedningen. Val på ett år av sammankallande och ledamöter i valberedningen
 18. Val av ombud till Ridsportförbundets och distriktets allmänna möten och ev. andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
 19. Fastställande av årsavgifter
 20. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte
 • 15 Extra allmänt möte

Extra allmänt möte hålles då förhållandena enligt 10 § föreligger, då styrelsen så finner erforderligt, då minst 10 % av medlemmarna eller då revisorerna så begär. Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit. Extra allmänt möte som hålles med anledning av förslag om stadgeändring skall anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit.

Kallelse skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen bestämmer. I kallelsen skall tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet.

Vid extra allmänt möte skall förekomma punkterna 1-5 i 14 § samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får icke förekomma.

 • 16 Valberedning

Valberedningen består av det antal ledamöter jämte suppleanter som bestäms av årsmötet, varav en utses som sammankallande. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte.

Medlem i föreningen får senast tre veckor före mötet, vid vilket val förekommer, till valberedningen inlämna förslag till kandidater för de befattningar, för vilket val skall ske.

Valberedningens förslag jämte sammanställning över inkomna kandidatförslag, hålls tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före mötet. Kompletterande förslag kan lämnas till valberedningen senast dagen före mötet.

Valberedningen meddelar vid mötet de namnförslag som inkommit för de olika valen samt meddelar valberedningens förslag med motivering. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även namnförslag på kandidater till valberedningen inges till denna men valberedningen avger i detta ej eget yttrande.

Valberedningens ledamöter har rätt att, i egenskap av medlemmar i föreningen avge förslag på kandidater.

 • 17 Styrelsen

Styrelsen är då allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande organ.

Styrelsen skall bestå av ordförande samt lägst 6 och högst 10 ordinarie ledamöter samt lägst 2 och högst 4 suppleanter. I styrelsen ingår även minst en, av ungdomssektionens årsmöte utsedd ungdomsledamotjämte suppleant. Mandattiden gäller två år från årsmöte till årsmöte. Mandattiden för ordförande är ett eller två år. Mandattiden för suppleanter är ett år med undantag av personliga suppleanter vars mandattid följer ordinarie ledamot. Halva antalet styrelseledamöter väljes vid varje årsmöte. Av föreningen anställd befattningshavare får inte väljas till styrelseledamot.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men icke rösträtt. Adjungerad  ledamot kan även utses tillsärskild befattning inom styrelsen.

Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig att kalla till sammanträde om minst 5 ledamöter så påfordrar. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas.

Vid styrelsemöte skall föras protokoll som justeras av den fungerande ordföranden jämte ytterligare en i sammanträdet deltagande ledamot. 

 • 18 Styrelsens åligganden Styrelsen åligger bl.a. att:
 1. Verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten
 2. Verkställa beslut fattade av allmänna möten
 3. Handha och ansvara för föreningens medel
 4. Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorernas granskning
 5. Bestämma dag och plats för allmänna möten
 6. Förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten
 7. Där icke särskilda ombud är utsedda företräda föreningen inför myndigheter och andra organisationer m.fl.
 8. Övervaka stadgarnas riktiga efterlevnad
 • 19 Firmateckning\

Föreningens firma tecknas av ordföranden eller vice ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller eljest på sätt styrelsen bestämmer.

 • 20 Ekonomiskt ansvar

För föreningens förbindelse häftar allenast föreningens tillgångar

 • 21 Revision

För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning skc1II utses två revisorer och två suppleanter för dessa. Revisorerna och revisorssuppleanter utses av årsmötet.

 • 22 Särskilda bestämmelser

Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av RF:s, distriktets och Ridsportförbundets stadgar eller som RF, distriktet eller Ridsportförbundet från tid till annan beslutar.

 • 23 Ungdomssektion

lnom föreningen skall finnas en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ för frågor söm speciellt rör föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och fastställer stadgar i enlighet med Ridsportförbundets typstadgar för ungdomssektion. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen.

Föreningsstyrelsen kan ha representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen.

 • 24 övriga sektioner

Föreningen är organiserad i sektioner som fastställs av årsmötet.

Meny